top of page

LEGAL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1-SATICI

Ünvanı : Roe Lojistik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Adresi : Hasköy Mh. Bursa Yolu Cd. No.128/1 – Mudanya Bursa

Telefon : 05363690414

Eposta adresi : info@officialroe.com

1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı : 

Adresi :

Telefon :

Eposta adresi :

 MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin www.officialroe.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.officialroe.com adresinde yer almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Bilgileri :

Ürün sevkiyatlarına ürün: Roe Lojistik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 işgünü içinde başlanacaktır. Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir. Sipariş edilen tüm ürünlerin kargosu SATICI tarafından karşılanacaktır.

3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.officialroe.com.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) Söz­leş­me ko­nu­su ürün, ya­sal 30 gün­lük sü­re­yi aş­ma­mak ko­şu­lu ile her bir ürün için ALI­CI­’­nın yer­le­şim ye­ri­nin uzak­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak in­ter­net si­te­sin­de yer alan ön bil­gi­ler için­de açık­la­nan süre için­de ALI­CI veya gös­ter­di­ği ad­res­te­ki kişi/​ku­ru­lu­şa tes­lim edi­lir.

4.3) Kar­go fir­ma­sı­nın, ürü­nü ALI­CI­’­ya tes­li­mi aşa­ma­sın­da kar­şı­la­şa­ca­ğı her tür­lü so­run ne­de­niy­le, si­pa­ri­şi ve­ri­len ürü­nün ALI­CI­’­ya tes­lim edi­le­me­me­sin­den do­la­yı SA­TI­CI so­rum­lu tu­tu­la­maz.

4.4) SA­TI­CI, söz­leş­me ko­nu­su ürü­nün sağ­lam, ek­sik­siz, si­pa­riş­te be­lir­ti­len ni­te­lik­le­re uy­gun ve var­sa ga­ran­ti bel­ge­le­ri ve kul­la­nım kı­la­vuz­la­rı ile tes­lim edil­me­sin­den so­rum­lu­dur.

4.5) SA­TI­CI, söz­leş­me­den do­ğan ifa yü­küm­lü­lü­ğü­nün sü­re­si dol­ma­dan ALI­CI­’­yı bil­gi­len­dir­mek ve açık­ça ona­yı­nı al­mak su­re­tiy­le eşit ka­li­te ve fi­yat­ta fark­lı bir ürün te­da­rik ede­bi­lir.

4.6) SA­TI­CI, si­pa­riş ko­nu­su ürün veya hiz­me­tin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin im­kân­sız­laş­ma­sı ha­lin­de söz­leş­me ko­nu­su yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­mez­se, bu du­ru­mu, söz­leş­me­den do­ğan ifa yü­küm­lü­lü­ğü­nün sü­re­si dol­ma­dan tü­ke­ti­ci­ye bil­di­rir ve 10 iş gün­lük süre için­de top­lam be­de­li ALI­CI­’­ya iade eder.

4.7) Ürü­nün tes­li­ma­tı için işbu Ön Bil­gi­len­dir­me For­mu­nun elekt­ro­nik or­tam­da te­yit edil­me­si şart­tır. Her­han­gi bir ne­den­le ürün be­de­li öden­mez veya ban­ka ka­yıt­la­rın­da ip­tal edi­lir ise, SA­TI­CI ürü­nün tes­li­mi yü­küm­lü­lü­ğün­den kur­tul­muş ka­bul edi­lir.

4.8) Ürü­nün tes­li­min­den son­ra ALI­CI­’­ya ait kre­di kar­tı­nın ALI­CI­’­nın ku­su­run­dan kay­nak­lan­ma­yan bir şe­kil­de yet­ki­siz ki­şi­ler­ce hak­sız veya hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ne­de­ni ile il­gi­li ban­ka veya fi­nans ku­ru­lu­şun ürün be­de­li­ni SA­TI­CI­’­ya öde­me­me­si ha­lin­de, ALI­CI ken­di­si­ne tes­lim edil­miş ol­ma­sı kay­dıy­la ürü­nü 3 gün için­de SA­TI­CI­’­ya iade et­mek zo­run­da­dır. Bu tak­dir­de nak­li­ye gi­der­le­ri ALI­CI­’­ya ait­tir.

4.9) SA­TI­CI müc­bir se­bep­ler veya nak­li­ye­yi en­gel­le­yen hava mu­ha­le­fe­ti, ula­şı­mın ke­sil­me­si gibi ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar ne­de­ni ile söz­leş­me ko­nu­su ürü­nü sü­re­si için­de tes­lim ede­mez ise, du­ru­mu ALI­CI­’­ya bil­dir­mek­le yü­küm­lü­dür. Bu tak­dir­de ALI­CI si­pa­ri­şin ip­tal edil­me­si­ni, söz­leş­me ko­nu­su ürü­nün var­sa em­sa­li ile de­ğiş­ti­ril­me­si­ni ve/​veya tes­li­mat sü­re­si­nin en­gel­le­yi­ci du­ru­mun or­ta­dan kalk­ma­sı­na ka­dar er­te­len­me­si hak­la­rın­dan bi­ri­ni kul­la­na­bi­lir. ALI­CI­’­nın si­pa­ri­şi ip­tal et­me­si ha­lin­de öde­di­ği tu­tar 10 gün için­de ken­di­si­ne nak­den ve de­fa­ten öde­nir. ALI­CI­’­nın kre­di kar­tı ile yap­tı­ğı öde­me­ler­de ise, ürün tu­ta­rı, si­pa­ri­şin ALI­CI ta­ra­fın­dan ip­tal edil­me­sin­den son­ra 7 gün içe­ri­sin­de il­gi­li ban­ka­ya iade edi­lir. Bu tu­ta­rın ban­ka­ya iade­sin­den son­ra ALI­CI he­sap­la­rı­na yan­sı­ma­sı ta­ma­men ban­ka iş­lem sü­re­ci ile il­gi­li ol­du­ğun­dan, ALI­CI, ola­sı ge­cik­me­ler için SA­TI­CI­’­nın her­han­gi bir şe­kil­de mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­sı­nın müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı ve SA­TI­CI ta­ra­fın­dan kre­di kar­tı­na iade edi­len tu­ta­rın ban­ka ta­ra­fın­dan ALI­CI he­sa­bı­na yan­sı­tıl­ma­sı­nın or­ta­la­ma 2 ile 3 haf­ta­yı bu­la­bi­le­ce­ği­ni şim­di­den ka­bul et­mek­te­dir.

MADDE 5- ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

  •  MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

  •  Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. 

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta (info@officialroe.com) ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bildirimde bulunulması yolu ile ALICI'ya iade adresi bildirilecektir. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır. 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

SATICI : Roe Lojistik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

ALICI :

TARİH :

DISTANCE SELLING CONTRACT

ARTICLE 1 – PURPOSE

This Distance Selling Contract sets out the rights and obligations of the parties in connection with the goods electronically ordered by the BUYER from the SELLER’s website as per the provisions of the Consumer Protection Law No. 6502 and Distance Selling Regulations. BUYER agrees to be informed about the following matters by reviewing the information at https://officialroe.com/ both prior to the establishment of this Contract, prior to placement of order and undertaking the payment liability.

ARTICLE 2 – PARTIES

INFORMATION ABOUT THE SELLER
Title:
Address:
Phone:
E-mail:
E-mail for submitting the withdrawal notice:
Address for returning products:

INFORMATION ABOUT THE BUYER
Full Name:
Address:
Phone:
Email:

ARTICLE 3 – FEATURES OF THE PRODUCT BEING SOLD AND PAYMENT TERMS

3.1. BUYER agrees and represents that s/he has read and made himself/herself familiar with the main qualities, sales price including any taxes, payment method and delivery about the product and that s/he has given the required confirmation in writing. BUYER agrees and represents that s/he has obtained all information which must be provided by …………………. the SELLER as per the Distance Selling Regulations prior to his/her agreement to this Contract.

3.2. The qualities and quantity of the product purchased by the BUYER are the same with the information on the website at https:// officialroe.com and on the invoice. Once the product is sold, the order summary and the provisions of the selling contract are sent to BUYER’s e-mail address. In case of additional expenses for transportation and delivery, such details shall be also sent to BUYER’s e-mail address.

3.3. In case of any errors relating to the product price due to system errors of the website at https:// officialroe.com, the BUYER shall be immediately informed about the error. At BUYER’s option, either the transaction will be cancelled or the selling transaction will be proceeded using the actual price of the product.

3.4. The product price and the exchange rate for payment may vary depending on the location in where the BUYER is residing. The payment of the products purchased by the BUYER residing in Turkey shall be done in Turkish Lira exchange rate and the payment of the products purchased by the BUYER residing outside of Turkey shall be done in Euro and USD exchange rates. In the event that the BUYER uses VPN in order to alter its residing location and purchases the product, the VENDOR reserves the right to cancel the sales process accordingly.

3.5. While payment via credit card may be made in single installment, payments may be made in multiple installments depending on the contracts made with banks seasonally. Installment and possible later interest shall be at the discretion of the relevant bank.

3.6. For delivery of the product under the selling Contract, the product price must be paid with such method as preferred by the BUYER. In order for the payments could be made via credit cards, the BUYER needs to enter the credit card details fully on the payment field. In the event the product price is not paid or payment is cancelled by the bank, the SELLER may terminate the selling contract unilaterally and the SELLER shall no longer be under obligation to deliver the product.

ARTICLE 4 – DELIVERY OF THE PRODUCT

4.1. The SELLER may provide the SELLER with an estimated delivery deadline for the product purchased. Delivery lead time shall not exceed the legal period of 30 (thirty) days prescribed in the Regulations on Distance Selling Contracts. If, for any reason, the order may not be delivered within the period promised by the SELLER, such delay shall be notified to the BUYER.

4.2. The Product shall be delivered to the person at the delivery address designated by the BUYER, together with the invoice.
Any damages and expenses which may result from acceptance of the product by a person at the delivery address other than the BUYER shall not be the responsibility of the SELLER. In case of delivery to the person at the delivery address, this delivery shall be considered to be a delivery to the BUYER. SELLER shall be considered to have fulfilled its obligations.

4.3. BUYER shall be responsible for promptly checking the product at the time of delivery and promptly notify any defects to SELLER via the phone number in the contact details above.

ARTICLE 5 – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SELLER AND BUYER

5.1 SELLER shall be responsible for delivering the product under the Contract in accordance with the qualities and features listed in the order, in full, complete and together with any warranty certificates and user guidelines.

5.2. BUYER shall be responsible for promptly checking the product at the time of delivery, refuse the product in case of any problems related with the product or cargo, and issuing a report with the cargo company’s officer. In case of no determination and notification regarding the product status, then the product received shall be considered to be free from damages.

5.3. In cases where it becomes impossible for the SELLER to deliver the ordered products or services, the SELLER shall, within three days following the date when the seller becomes aware of this, be under obligation to notify the consumer in writing or via permanent data storage tools and must return all payments collected including any delivery expenses, if any, within maximum fourteen days following the date of notification. If the product is not available in the stock, this shall not be considered the impossibility of providing the product.

ARTICLE 6 – EXERCISE OF THE RIGHT TO WITHDRAW AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

BUYER shall have the right to withdraw from the contract within 14 (fourteen) days without any justification and without being subject to any penalty.
Save that it is not a product for which the right to withdraw in Article 7 may not be exercised, the BUYER may exercise its right to withdraw by serving the withdrawal notice to the e-mail address or phone number mentioned in Article 2, within 14 (fourteen) days. Unless the Seller makes an offer to receive its product back, the BUYER shall, within 10 (ten) days following the date when the buyer submits its notice of withdrawal, be under obligation to return the product to the seller or the provider or the designated person together with the original invoice and the completed return form at the back of the invoice. In addition, the product(s) which must be returned within 10 (ten) days after the exercise of the withdrawal right must be non-used, non-worn, non-washed and in its original package together with its standard accessories, if any, so that the SELLER may offer it for sale again. In this case the delivery expenses of the product shall be borne by the SELLER. The return of orders for which the invoice is issued in the name of corporations shall not be completed unless a RETURN invoice is issued.
In case of withdrawal, the product price of the returned product shall be refunded using the original payment method of the BUYER within 14 (fourteen) days following the receipt of the product.
For refunding via credit cards, the period of refund may vary due to the bank. The product which will be returned should not be, other than trying, used, worn outside even for a short period of time, should not be in a condition which will prevent reselling due to washing and/or being damaged.
In the case of withdrawal, if the returned product does not satisfy the conditions of return policy, the product shall be delivered back to the same address without making any extra payment.

ARTICLE 7 PRODUCTS FOR WHICH RIGHT OF WITHDRAWAL MAY NOT BE EXERCISED

The specific products prepared and produced for special days such as Christmas, Valentine, Mother’s / Father’s Day can not be returned.
ARTICLE 8 – SETTLEMENT OF THE DISPUTES
In respect of the disputes as may arise in connection with this Distance Selling Contract shall, up to the value announced by the Ministry of Customs and Trade, be settled by the Consumer Arbitration Committees and Arbitration Courts located at the place of residence of the Buyer and place where the Product or Service is purchased by the Buyer. In line with the lower and upper limits as specified in the 1st Paragraph of Article 68 of the Consumer Protection Law No. 6502, consumer claims shall be governed by the district / provincial consumer arbitration committees.

RETURN AND EXCHANGE POLICY

You may return any product which you ordered from officialroe.com within 14 days without any justification and without being subject to any penalty compensation. The product which will be returned should not be, other than trying, used, worn outside even for a short period of time, should not be in a condition which will prevent reselling due to washing and/or being damaged.

In order to return a product, you may inform us about which product you will be returning by sending an e-mail to info@ officialroe.com.

After you have notified ROE OFFICIAL, you may return the product(s) which you wish to return to the following address together with the invoice and the filled-out return form at the back of the invoice

Return Address: Güzeltepe Mah. 5. Levent Sitesi E2 Blok Daire 151 Eyüp/ İstanbul.

Product return terms shall be as follows:

All of our products will be delivered in our signature ROE OFFICIAL packaging. Worldwide delivery takes up to seven business days. We are pleased to accept timely returns of new and unused products within 14 days from the date the order was delivered to you. Please note that all return costs will be deducted from your refund.

The products to be returned must be returned in a non-used, non-worn and non-washed conditions, along with its original invoice and filled-out return form at the back of the invoice. The product should be packaged without any damage to its original package and must be returned to the return address provided by ROE OFFICIAL. The return of products without any name and notification shall not be accepted.

Original shipping costs are non-refundable. Duties and taxes are non-refundable.

If the product to be returned is invoiced by a company, you will be required to issue a return invoice and send together with the return package. For company returns, if there is no return invoice, such returns shall not be accepted.

The product returns not packed in its original package or with damaged package, any sticker from cargo company on it, any packaging tape on it or with original packages damaged shall not be accepted. If products returned are received with defects, the products shall be returned back to the sender and all additional delivery expenses shall be borne by the customer.

If the product had any accessories during its initial delivery to the buyer, such accessories must be packaged in their original packages and returned without any damages thereto.

If the product is not fit for returning as it has lost its intended use and/or if the product to be returned is not for reselling, such products may not be returned either.

The specific products prepared and produced for special days such as Christmas, Valentine, Mother’s / Father’s Day may not be returned.

Once you have received your product from officialroe.com, please make sure the product is aligned with all conditions, terms and our return policies above. If the product return is accepted, then the price of the returned product shall be refunded using the original payment method of the buyer. If the returned product does not satisfy the conditions of return policy, the product shall be delivered back to the same address without making any extra payment.

If the product return is completed and processes, you will be notified by e-mail. The product price shall be refunded using the original payment method. If the payment is made via bank wire transfer, the product price shall be refunded to account IBAN which you specified on the return form. If the payment is made via credit card, the refund shall be transferred to the credit card. The period in which such refund will appear in your bank statement may vary depending on the bank. If the refund takes longer than you expect, please make sure you contact with your bank.

Replacement Policy

Without showing any reason whatsoever, you may replace any product which you order from officialroe.com within 14 days of delivery by submitting a exchange notification. The product which will be replaced by return should not be, other than trying, used, worn outside even for a short period of time, should not be in a condition which will prevent reselling due to washing and/or being damaged.

To ensure replacement of the product, you may e-mail to info@ officialroe.com, and notify us about the product which you wish to replace.

After you have notified ROE OFFICIAL, you may exchange the product(s) which you wish to replace together with the invoice.

Please clearly specify the replacement request on the return form and also make sure you specify which product and colors you wish to replace.

Once your request has been received by us together with the product you wish to replace, the product shall be checked and, if approved, be replaced with the product you want without additional charges if it is available in the stock. In case of price difference between the returned product and the product to be replaced, such price difference shall be borne by the consumer. If the product is not available in stocks, the refunding shall be ensured using the same payment method described in the return policy.

Customers can replace any product they wish.

 

ELUCIDATION WORDING ON THE PROCESSING AND PROTECTION OF THE PERSONAL DATA 

This public disclosure text is drawn up by Roe Lojistik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Our Corporation”) for the purpose of explicating and providing information for the customers/users of the Corporation and the entire individuals related to our Corporation including the ones benefiting from our products and services regarding the processing of the Personal Data, acting with the capacity of data supervisor in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698. You may access detailed information regarding the processing of your Personal Data disclosed by you to our Corporation on our website www.officialroe.com and the Policy on the Processing and Protection of the Personal Data that you find in our Corporation’s Showroom.

1.Purpose of Processing of Personal Data 

In the context of your legal relation established with our Corporation; the Personal Data you disclosed shall be processed by our Corporation in accordance with the law and the Law on Protection of Personal Data and the processing purposes stated hereinafter. Accordingly, to be limited with the following purposes; our Corporation processes the Personal Data for the purpose of the performance of the endeavors by the business units of our Corporation that are required for the Personal Data Holders to benefit from the products and services offered by our Corporation; realization of operations with the Business Associates and/or suppliers of our Corporation; accessing to the records of the Personal Data Holders within our Corporation for the further shopping transactions, issuing invoice by automated means with this data by not giving rise to confusion due to reasons name/surname resemblance; ensuring that the customers benefit from the general or customized campaigns and offers related to the merchantable products and services by means of records generated within our Corporation; communicating the campaigns related to the products and services offered to the customers through mail, e-mail, SMS and phone calls; recommending and communicating our products and services to the Personal Data Holders upon customization thereof based on the appreciation, habit and pattern of use and requirements; performance of the required endeavors aiming for the catalogs and campaigns to the customers to be offered and communicated to the customers in consideration of the customers’ continuation and sustainability of using the products and services of our Corporation; amending and altering the products and services offered to be compliant with the requirements and uses of the customers both within the purchasing and the post-sales processes and for the new purchases of the products and services offered; responding to the complaints or requests for inspection related to the products and services purchased and notifying customers in this respect; execution and performance of one-to-one or integrated marketing operations, sales and post-sales operations and purchasing operations; fulfillment of the obligations within the scope of the occupational health and safety and taking the required precautions and measures for the purpose of execution and performance of the human resources policies of our Corporation; performance and steering the financial affair processes and activities for the purpose of ensuring the physical security and auditing of the locations of our Corporations along with the administrative and legal processes towards the communication executed by our Corporation; execution and management of the intracompany system and application management operations by our Corporation, communication, market survey and social responsibility activities and finance operations as well as the product/project/manufacturing/investment quality processes in line with the purpose of determination and implementation of the commercial and business strategies of our Corporation, planning and/or execution of the customer relationship management processes to include the planning and/or execution process of the customer satisfaction activities; contacting with the customers through mail, e-mail and phone calls accordingly; contacting with the Personal Data Holders communicating their requests and complaints to our Corporation and ensuring the following up and management of the requests and complaints; establishment and tracking of the visitor records within the scope of the terms and conditions of the Personal Data processing set forth in Article 5 and 6 of the Law on Protection of Personal Data.

1.Recipients and Grounds of Personal Data Disclosure 

Within the scope of the terms and conditions of the Personal Data set forth in Article 8 and 9 of the Law on Protection of Personal Data, our Corporation can transfer the Personal Data to the Corporation Business Associates, Corporation Stakeholders, Corporation Officials and/or the third parties/organizations to be designated thereof to serve the purposes of ensuring the establishment objectives of the business partnership established for the purposes such as execution and performance of miscellaneous projects and receiving services while sustaining the commercial operations of our Corporation; realization of the operations and activities performed within the scope of the regulation, effectiveness management and corporate communication processes; designing the strategies with respect to the commercial operations and ensuring the optimal management and supervision thereof; alteration and modification of the products based on the requirements and use of customers upon their requests communicated during the sales and post-sales process; notifying the customers regarding the campaigns by means of mail, e-mail and/or phone calls and printing and deliverance of the catalogs. Furthermore, upon required by the relevant public institutions and organizations within the scope of their legal authorities and by the relevant private legal entities within the scope of their legal authorities in accordance with the provisions of the legislation, our Corporation is entitled to transfer and disclose the Public Institutions and Organizations that are legally authorized and Private Legal Entities and/or third parties/organizations designated by those that are legally authorized.

In the event that the process activity realized for the above-cited purposes fails to fulfil any of the exemptions and exceptions anticipated within the scope of Law, your expressed consent shall be sought by our Corporation related to the relevant process.

1.Methods of Personal Data Collection and Legal Grounds

For the purpose of auditing and supervision of the compliance of the Law on Protection of Personal Data with the Article 1 regulating the purpose of the Law and Article 2 regulating the scope of the Law, realization of the objectives set forth in the Article 5 and 6 of the Law on Protection of Personal Data and the Policy and accurately and complete fulfilment of the obligations arising from the law within the frame of the legal grounds based on legislation, agreement, claim and request, the Personal Data are collected through various means such as on sorts of verbal, printed and electronic media through technical and other methods and/or social media accounts that you authorize to be accessed by our Corporation and processed by our Corporation or data processors appointed by our Corporation.

1.Rights of the Personal Data Holders Pursuant to the Law on Protection of Personal Data

Our Corporation, in accordance with the Article 10 of the Law on Protection of Personal Data, informs you, regarding your rights as the Personal Data Holders, provides guidance how the said rights are exercised and realizes the internal mechanism, administrative and technical regulations required for all those. Our Corporation, in accordance with Article 11 of the Law, informs the individuals with their Personal Data collected, regarding finding out whether the Personal Data is processed, requesting information in this regard in the event that their Personal Data was processed, eliciting the purpose of Personal Data processing and whether it is used as intended, knowing the third party recipients of the Personal Data both inland and outland, requesting for the correction in case of inaccurate or flawed processing of the Personal Data, requesting for the deletion or destruction of the Personal Data within the scope of the requirements set forth in Article 7 of the as Law on Protection of Personal Data, requesting for the notification of the processes performed in accordance with paragraph (d) and (e) of Article 11 of the Law on Protection of Personal Data to the third parties that are the recipient of the Personal Data, raising objection to an outcome to be revealed against that particular person by means of analyzing the data processed through exclusive automated systems, claiming for damages to be compensated in the case of sustaining damages due to processing of the Personal Data in breach of the Law.

The Personal Data Holders are entitled to communicate their requests related to their above-cited rights by completing the Application Form enclosed on APPENDIX and delivering to our Corporation free of charge along with the information and the documents for identity purposes by means of the methods hereinafter or other methods stated by the Board of Personal Data Protection:

  • Deliverance of the copy of the form upon completion bearing wet signature through notary public or registered letter with return receipt to Güzeltepe Mah. 5. Levent Sitesi E2 blok daire 151 Eyüp/İSTANBUL.

  • Deliverance of the form bearing secure electronic signature within the scope of Electronic Signature Law No. 5070 to info@officialroe.com by means of registered e-mail.

  • Through any other method anticipated/to be anticipated by the Board of Personal Data Protection.

In order for the third parties to request for application on behalf of the Personal Data Holders, Special Power of Attorney is required to be issued by the Personal Data Holder through the notary public empowering the entity to file the application.

Our Corporation shall finalize the request as earliest as possible based on the nature of the request and no later than 30 (thirty) days without applying any charges. However, in case the process requires an additional cost, our Corporation is entitled to request for a fee to be calculated based on the tariff set forth by the Board of Personal Data Protection.

APPENDIX       : Application Form

 FORM OF EXPRESS CONSENT ON PERSONAL DATA PROCESSING

I have read the elucidation wording on the Processing and Protection of the Personal Data provided to me. I have further been informed on the Law on Personal Data Protection, comprehended by legal rights and I hereby agree and acknowledge that the following consent of mine obtained in this regard is valid and based on my freewill.

I hereby grant my approval with my express and written consent for my personal data that I have disclosed to benefit from the products and services of your Corporation and be informed on such and my personal data to be acquired by your Corporation from the relevant real and legal entities to be processed to allow me to benefit from the products, applications, advantages or campaigns that are convenient for me in line with my requirements and for the purposes of general information and ensuring all sorts of communications to be established with me and to be disclosed to the Business Associates of your Corporation, Stakeholders of your Corporation, Officials of your Corporation, legally authorized Public Institutions and Organizations, legally authorized Private Legal Entities and/or third parties/organizations to be designated by such in the event that my Personal Data is required and the deliverance of information, promotional and marketing communications and messages with data, audio and image content to be directly transmitted or through SMS, MMS, telephone, fax, dialer devices, electronic mail and similar communication channels by your Corporation with the awareness that I am entitled to reject such at any time. 

Personal Data Holder

Name & Surname:

Date:

Signature

bottom of page